Dành cho quảng cáo
Qui chế >> Qui chế làm việc
TÀI LIỆU VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - CÔNG TY TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN
Share FaceBook
chia sẻ
Loại văn bản Qui chế làm việc
Mục đích sử dụng Bất kỳ
Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Việt
Chủ thể Hai bên: Tổ chức - Tổ chức
Số lượng trang 22
Thuộc tính Form mẫu chung
Sealaw đánh giá Mẫu biểu cơ quan nhà nước phát hành, hướng dẫn
Ngày cập nhật 8/21/2017 4:12:02 PM
Loại tệp tin
Phí 5.000 VNĐ
Lượt tài về 0
Giới thiệu văn bản:
Bộ tài liệu bao gồm:
1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
2. QUY CHẾ ĐẠI HỘI
3. DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU
4. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI
TỜ TRÌNH SỐ 01
TRÍCH DẪN PHẦN QUY CHẾ ĐẠI HỘI
I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI
1. Nguyên tắc: Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
2. Cách biểu quyết: Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ đồng ý một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tọa đoàn quyết định. Đối với việc bầu thành viên HĐQT, KSV được thông qua bằng cách bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu.
3. Thể lệ biểu quyết: Thông qua các vấn đề của Đại hội:
a. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Ghi chú: File mẫu có thể là định dạng JPG hoặc PDF (không sửa xoá trực tiếp được) và được nén bằng RAR. Quí khách dùng phần mềm giải nén khi sử dụng (xem chuyên mục Hướng dẫn - Đăng ký & sử dụng mẫu tại web).
Nếu quí khách có nhu cầu file định dạng Word hoặc file đã được sửa hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp qua e-mail/ điện thoại hoặc sử dụng chức năng web “Yêu cầu dịch vụ”.

 

Lưu ý: Một số máy tính cài đặt trình duyệt web không đầy đủ (hoặc cài phần mềm hỗ trợ load nhanh) xung đột với Window nên có thể gây lỗi khi load mẫu văn bản trên web này. Nếu download không thành công, vui lòng nhắn (SMS) Email đăng nhập tài khoản trên web tracuuvanban.vn tới số máy 0902278899, chúng tôi sẽ hỗ trợ kiểm tra và gửi mẫu trực tiếp qua email.

Vui lòng Đăng nhập trước khi tải văn bản, nạp tiền nếu văn bản có phí
Tư vấn luật trực tuyến
DỰ ÁN HỖ TRỢ HOÀN THIỆN MẪU VĂN BẢN QUỐC GIA - © 2011 SEALAW - ĐKHĐ: 01030256/TP/ĐKHĐ
Trụ sở : số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội /// www.tracuuvanban.vn /// Email: luatsudongnama@gmail.com
Điện thoại: (+84) 04.35656858 - Hotline: 0931.726296 / 090.227.8899, nhắn tin nếu cần gấp
Tìm chúng tôi trên Google: mẫu hợp đồng, mau hop dong, mẫu văn bản, mau van ban