Dành cho quảng cáo
Qui chế >> Qui chế làm việc
QUY CHẾ VỀ TRIỆU TẬP, TIẾN HÀNH HỌP VÀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
Share FaceBook
chia sẻ
Loại văn bản Qui chế làm việc
Mục đích sử dụng Đặc thù
Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Việt
Chủ thể Hai bên: Tổ chức - Tổ chức
Số lượng trang 14
Thuộc tính Form mẫu chung
Sealaw đánh giá Đây là mẫu chuẩn đã kiểm chứng, đạt điểm 8/10
Ngày cập nhật 8/21/2017 5:23:12 PM
Loại tệp tin
Phí 1.000 VNĐ
Lượt tài về 0
Giới thiệu văn bản:
Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành cuộc họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
Dàn ý:
Điều 1. Thời hạn, địa điểm và thẩm quyền triệu tập cuộc họp
Điều 2. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp
Điều 3. Gửi thông báo và tài liệu họp
Điều 4. Đăng ký dự họp
Điều 5. Nội dung và dự kiến chương trình cuộc họp
Điều 6. Điều kiện tiến hành họp
Điều 7. Bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự của cuộc họp
Điều 8. Chủ toạ, Thư ký, Ban Kiểm phiếu cuộc họp
Điều 9. Thực hiện chương trình, nội dung cuộc họp
Điều 10. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều 11. Bầu dồn phiếu
Điều 12. Hiệu lực quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều 13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 14. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Điều 15. Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều 16. Trách nhiệm thi hành
TRÍCH DẪN VĂN BẢN
Điều 1. Thời hạn, địa điểm và thẩm quyền triệu tập cuộc họp
1. Thời hạn và địa điểm họp
a) Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty họp mỗi năm một (01) lần trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp không thể tổ chức họp được theo thời hạn nêu trên, Hội đồng Quản trị phải báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản và phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn hai (02) tháng tiếp theo.
b) Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Hội đồng Quản trị quyết định nhưng phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
c) Hội đồng Quản trị phải thông qua quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, thông qua dự kiến nội dung chương trình cuộc họp, địa điểm tổ chức và chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, tài liệu họp và các điều kiện cần thiết cho cuộc họp chậm nhất 15 ngày trước ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:
Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định.
3. Ban hành kèm theo Quy chế này bản Quy trình chuẩn bị, triệu tập và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các biểu mẫu văn bản sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú: File mẫu có thể là định dạng JPG hoặc PDF (không sửa xoá trực tiếp được) và được nén bằng RAR. Quí khách dùng phần mềm giải nén khi sử dụng (xem chuyên mục Hướng dẫn - Đăng ký & sử dụng mẫu tại web).
Nếu quí khách có nhu cầu file định dạng Word hoặc file đã được sửa hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp qua e-mail/ điện thoại hoặc sử dụng chức năng web “Yêu cầu dịch vụ”.

 

Lưu ý: Một số máy tính cài đặt trình duyệt web không đầy đủ (hoặc cài phần mềm hỗ trợ load nhanh) xung đột với Window nên có thể gây lỗi khi load mẫu văn bản trên web này. Nếu download không thành công, vui lòng nhắn (SMS) Email đăng nhập tài khoản trên web tracuuvanban.vn tới số máy 0902278899, chúng tôi sẽ hỗ trợ kiểm tra và gửi mẫu trực tiếp qua email.

Vui lòng Đăng nhập trước khi tải văn bản, nạp tiền nếu văn bản có phí
Tư vấn luật trực tuyến
DỰ ÁN HỖ TRỢ HOÀN THIỆN MẪU VĂN BẢN QUỐC GIA - © 2011 SEALAW - ĐKHĐ: 01030256/TP/ĐKHĐ
Trụ sở : số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội /// www.tracuuvanban.vn /// Email: luatsudongnama@gmail.com
Điện thoại: (+84) 04.35656858 - Hotline: 0931.726296 / 090.227.8899, nhắn tin nếu cần gấp
Tìm chúng tôi trên Google: mẫu hợp đồng, mau hop dong, mẫu văn bản, mau van ban