Dành cho quảng cáo
Điều lệ >> Điều lệ Cty Cổ phần
ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN (năm 2017)
Share FaceBook
chia sẻ
Loại văn bản Điều lệ Cty Cổ phần
Mục đích sử dụng Bất kỳ
Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Việt
Chủ thể Hai bên: Tổ chức - Tổ chức
Số lượng trang 63
Thuộc tính Form mẫu chung
Sealaw đánh giá Mẫu biểu cơ quan nhà nước phát hành, hướng dẫn
Ngày cập nhật 8/21/2017 4:00:43 PM
Loại tệp tin
Phí 20.000 VNĐ
Lượt tài về 0
Giới thiệu văn bản:
Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán, bao gồm những nội dung sau:
CHƯƠNG I – QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Giải thích thuật ngữ
Điều 2. Hình thức, tên gọi, trụ sở và người đại diện theo pháp luật của Công ty
Điều 3. Thời hạn hoạt động của Công ty
CHƯƠNG II – MỤC TIÊU, NỘI DUNG HOẠT ĐÔNG
Điều 4. Lĩnh vực kinh doanh
Điều 5. Mục tiêu hoạt động
Điều 6. Phạm vi hoạt động kinh doanh
Điều 7. Nguyên tắc hoạt động kinh doanh
Điều 8. Quyền hạn và nghĩa vụ của công ty
Điều 9. Các quy định hạn chế
Điều 10. Các quy định về bảo mật thông tin
Điều 11. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp
CHƯƠNG III – VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU
Điều 12. Vốn điều lệ, cơ cấu vốn góp
Điều 13. Cổ đông sáng lập của Công ty
Điều 14. Thay đổi vốn điều lệ
Điều 15. Cổ phần của Công ty
Điều 16. Chào bán cổ phần
Điều 17. Mua lại cổ phần
Điều 18. Thu hồi cổ phần
Điều 19. Chuyển nhượng cổ phần
Điều 20. Chứng chỉ cổ phiếu
Điều 21. Chứng chỉ chứng khoán khác
Điều 22. Sổ đăng ký cổ đông
CHƯƠNG IV – CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIẾM SOÁT
Điều 23. Cơ cấu tổ chức quản lý
Mục 1 - Cổ đông, Đại hội đồng cổ đông
Điều 24. Cổ đông của Công ty
Điều 25. Quyền của cổ đông
Điều 26. Nghĩa vụ của cổ đông
Điều 27. Đại hội đồng cổ đông
Điều 28. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
Điều 29. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông
Điều 30. Thông báo mời họp, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 31. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 32. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 33. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Điều 34. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều 35. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Điều 36. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 37. Huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Mục 2 - Hội đồng Quản trị
Điều 38. Số lượng, nhiệm kỳ và nguyên tắc đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị
Điều 39. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị
Điều 40. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị
Điều 41. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Điều 42. Quyền hạn và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị
Điều 43. Thù lao và lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị
Điều 44. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị
Điều 45. Thay thế thành viên Hội đồng Quản trị
Điều 46. Ban thư ký Hội đồng Quản trị
Mục 3 - Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý khác
Điều 47. Tổ chức bộ máy quản lý
Điều 48. Cán bộ quản lý
Điều 49. Tổng Giám đốc
Điều 50. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc
Điều 51. Bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễm nhiệm Tổng Giám đốc
Điều 52. Thù lao của Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Điều hành
Mục 4 – Ban Kiểm soát
Điều 53. Số lượng, nhiệm kỳ, nguyên tắc đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát
Điều 54. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát
Điều 55. Quyền hạn và nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát
Điều 56. Quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát
Điều 57. Thay thế thành viên Ban Kiểm soát
Điều 58. Các cuộc họp Ban Kiểm soát
Điều 59. Thù lao và lợi ích của thành viên Ban Kiểm soát
Mục 5 - Nghĩa vụ của các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành Công ty
Điều 60. Trách nhiệm cẩn trọng
Điều 61. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
Điều 62. Công khai các lợi ích có liên quan
Điều 63. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
Điều 64. Các hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị chấp thuận
Mục 6 - Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ của Công ty
Điều 65. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ
Mục 7 - Người lao động và công đoàn
Điều 66. Người lao động và công đoàn
CHƯƠNG V – CƠ CHẾ TÀI CHÍNH
Mục 1 - Hệ thống kế toán và năm tài chính
Điều 67. Hệ thống kế toán
Điều 68. Năm tài chính
Điều 69. Tài khoản ngân hàng
Mục 2 - Con dấu và kiểm toán
Điều 70. Con dấu
Điều 71. Kiểm toán
Điều 72. Hệ thống Kiểm soát nội bộ
Mục 3 - Sử dụng vốn và phân chia lợi nhuận
Điều 73. Sử dụng vốn
Điều 74. Trích lập các Quỹ
Điều 75. Cổ tức
Điều 76. Xử lý lỗ trong kinh doanh
Điều 77. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận
CHƯƠNG VI – BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
Điều 78. Các Báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán
Điều 79. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng
CHƯƠNG VII – TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THẾ VÀ PHÁ SẢN CÔNG TY
Điều 80. Tổ chức lại
Điều 81. Điều 81. Chấm dứt hoạt động và giải thể Công ty
Điều 82. Thanh lý Công ty
Điều 83. Phá sản Công ty
Điều 84. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng Quản trị và cổ đông CHƯƠNG VIII – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ
Điều 85. Giải quyết tranh chấp nội bộ
CHƯƠNG IX – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 86. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ
Điều 87. Ngày hiệu lực
PHỤ LỤC 01: VỐN ĐIỀU LỆ VÀ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Ghi chú: File mẫu có thể là định dạng JPG hoặc PDF (không sửa xoá trực tiếp được) và được nén bằng RAR. Quí khách dùng phần mềm giải nén khi sử dụng (xem chuyên mục Hướng dẫn - Đăng ký & sử dụng mẫu tại web).
Nếu quí khách có nhu cầu file định dạng Word hoặc file đã được sửa hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp qua e-mail/ điện thoại hoặc sử dụng chức năng web “Yêu cầu dịch vụ”.

 

Lưu ý: Một số máy tính cài đặt trình duyệt web không đầy đủ (hoặc cài phần mềm hỗ trợ load nhanh) xung đột với Window nên có thể gây lỗi khi load mẫu văn bản trên web này. Nếu download không thành công, vui lòng nhắn (SMS) Email đăng nhập tài khoản trên web tracuuvanban.vn tới số máy 0902278899, chúng tôi sẽ hỗ trợ kiểm tra và gửi mẫu trực tiếp qua email.

Vui lòng Đăng nhập trước khi tải văn bản, nạp tiền nếu văn bản có phí
Tư vấn luật trực tuyến
DỰ ÁN HỖ TRỢ HOÀN THIỆN MẪU VĂN BẢN QUỐC GIA - © 2011 SEALAW - ĐKHĐ: 01030256/TP/ĐKHĐ
Trụ sở : số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội /// www.tracuuvanban.vn /// Email: luatsudongnama@gmail.com
Điện thoại: (+84) 04.35656858 - Hotline: 0931.726296 / 090.227.8899, nhắn tin nếu cần gấp
Tìm chúng tôi trên Google: mẫu hợp đồng, mau hop dong, mẫu văn bản, mau van ban